Tietosuojaseloste 28.2.2023

TIETOSUOJASELOSTE / REKISTERISELOSTE, Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §, EU:N TIETOSUOJA-ASETUS (2016/679)

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Body & Voice Hieronta ja hyvinvointistudio

Ruoholahdenkatu 10A

00180 Helsinki

Sähköposti: marina@bodyandvoice.fi

y-tunnus 1365873-3

2. REKISTERIN NIMI

Body & Voice Hieronta ja Hyvinvointistudion asiakasrekisteri.

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERISSÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Marina Salonen

040-5961881

marina@bodyandvoice.fi

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakkaiden hieronta- ja muun siihen liittyvän hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta,
– Hoidon seuranta ammatillisen kehittymisen perusteella ja hoidollisen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi

Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi, laskutus ja perintä sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien edellyttämät tehtävät
– Asiakkaiden informoiminen ja muistuttaminen Body & Voice Hieronta- ja hyvinvointistudion palveluista (asiakkaan suostumuksella)

– Asiakastietoja ei jaeta kolmansille osapuolille. Tiedot ovat tallessa Body & Voice Hieronta- ja hyvinvointistudion tietokannoissa, ja tietoja voi halutessaan muuttaa tai niiden poistoa erikseen pyytää.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ :

  • Asiakkaan esitietolomake ja Potilaskortti
  • Ajanvarausjärjestelmä (internetpohjainen, järjestelmän toimittajana www.digitalbooker.com)

Hieronnan esitietolomake sisältää asiakkaan antamat nimi-, syntymäaika-, osoite-, puhelinnumero-, sähköpostiosoitetiedot ja asiakkaan antaman suostumuksen tietojen tallentamiseen Body & Voice Hieronta ja hyvinvointistudion rekisteriin ja suostumuksen asiakkaan yhteystietojen käyttöön Body & Voice Hieronta ja hyvinvointistudion ja asiakkaan välisessä markkinoinnissa. Asiakkaan antamia yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Lisäksi esitietolomake sisältää asiakkaan antamat hoitotapahtuman kannalta oleelliset terveydentilatiedot. Asiakas vahvistaa tietojen oikeellisuuden ja suostumuksensa allekirjoituksellaan.

Ajanvarausjärjestelmä toimii internetpohjaisesti, järjestelmän toimittajana www.digitalbooker.com. Ajanvarausjärjestelmä sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, ajanvarauksen päivämäärän, kellonajan, ajanvarauksen keston, varatun hoidon ja sen hinnan ja kenelle aika on varattu sekä varaamispäivän. Varaustapahtuman jälkeen järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostivahvistuksen varauksesta asiakkaalle ja hoitohenkilölle, jolle aika on varattu.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖN MUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on salassapitovelvollisuus kaikkeen asiakkaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan yksilöidyllä suostumuksella taikka mikäli asiasta on laissa nimenomaisesti erikseen säädetty. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

Silloin, kun tietojen luovutus edellyttää asiakkaan suostumusta, tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastiedot/potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Tietoja ei saa luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä. 

Asiakastietoja/potilastietoja saa käyttää ainoastaan asianosaisen asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin asiakkaan suostumuksella.

Manuaaliset asiakastiedot/potilastiedot (Hieronnan esitietolomakkeet ja Hoitokortit) säilytetään valvonnan alaisina asiakaskansioissa, jotka säilytetään lukollisessa arkistokaapissa Body & Voice Hieronta- ja hyvinvointistudion toimitiloissa, osoitteessa Ruoholahdenkatu 10, 00180 Helsinki. Kansiossa oleviin tietoihin on pääsy ainoastaan hoitosuhteessa olevalla työntekijöllä.

Internetpohjaiseen ajanvarausjärjestelmään tallentuvat ajanvarauksen yksilöivät tiedot eivät ole nähtävissä muille asiakkaille. Body & Voice Hieronta- ja hyvinvointistudiossä ajanvarauskalenteria käytetään tietokoneella käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Lisäksi ajanvarausohjelmaan kirjautumisessa edellytetään käyttäjäkohtaista tunnusta ja salasanaa. Kalenteriohjelman käyttö tallentuu käyttöjärjestelmän lokitietoihin.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteelle:

Body & Voice Hieronta- ja hyvinvointistudio

Ruoholahdenkatu 10

00180 Helsinki